Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Plan finansowy na 2017 r. - Zarządzenie Nr 69/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody: 70.850,00 zł

Wydatki: 990.548,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. wynagrodzenia osobowe pracowników

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne

4. składki na ubezpieczenia społeczne

5. składki na Fundusz Pracy

6. wynagrodzenia bezosobowe

7. zakup materiałów i wyposażenia

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

9. zakup energii

10. zakup usług remontowych

11. zakup usług zdrowotnych

12. zakup usług pozostałych

13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

14. podróże służbowe krajowe

15. różne opłaty i składki

16. odpis na ZFŚS

17. szkolenia pracowników

Plan finansowy na 2016 r. Uchwała Nr 230/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r.

Dochody: 61.890,00 zł

Wydatki: 1.032.490,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

5. Składki na Fundusz Pracy

6. Wynagrodzenia bezosobowe

7. Zakup materiałów i wyposażenia

8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

9. Zakup energii

10. Zakup usług remontowych

11. Zakup usług zdrowotnych

12. Zakup usług pozostałych

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

14. Podróże służbowe krajowe

15.Różne opłaty i składki

16. Odpis na ZFŚS

17. Szkolenia pracowników

Plan finansowy na 2015 r. Uchwała Budżetowa Nr 13/III/2014 na rok 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody: 63.690,00 zł

Wydatki: 927.200,00 zł

Kwota przeznaczona jest na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

5. Składki na  Fundusz Pracy

6. Wynagrodzenia bezosobowe

7.Zakup materiałów i wyposażenia

8. Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych książek

9. Zakup energii

10. Zakup usług remontowych

11. Zakup usług zdrowotnych

12. Zakup usług pozostałych

13. Zakup usług do sieci internet

14. Zakup usług telefonii komórkowej

15. Zakup usług telefonii stacjonalnej

16. Podróże krajowe służbowe

17. Różne opłaty i składki

18. Odpis na ZFŚS

19. Szkolenia pracowników  

 

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl